X

MLADINSKI CENTER OTON

Osnovni namen mladinskih centrov in s tem tudi Mladinskega centra Oton je neformalna socializacija in vključevanje organizirane in tako imenovane neorganizirane mladine v lokalnih, regionalnih in mednarodnih okoljih v preventivne, neformalno-izobraževalne, prostovoljne, kulturne, socializacijske, prostočasne in druge animacijske aktivnosti kot tudi omogočanje raznovrstnih mladinskih iniciativ. Cilji delovanja mladinskih centrov so vzpodbujanje participacije mladih, omogočanje aktivnega državljanstva, uveljavljanje večkulturne vzgoje, predvsem pa integracija mladih skozi boljše poznavanja položaja in vloge mladih v družbi. Mladinski center je tako organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna skupnost ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava oziroma fizična oseba, v katerem se izvajajo programi v mladinskem sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni. Predstavljajo središčno točko, kjer mladi vseh starosti in nazorov ustvarjajo in razvijajo najrazličnejše klubske aktivnosti, in ponujajo tudi možnost preventivnega delovanja, neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih.
Mladinski centri skrbijo za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov, skrbijo za mladinsko infrastrukturo, zagotavljajo ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela ter zagotavljajo ustrezno usposobljenost kadrov za podporo mladinskemu delu. Nudijo pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov in sodelujejo pri izvajanju drugih programov v mladinskem sektorju v lokalnem okolju ter skrbijo za sproščeno, varno in aktivno preživljanje prostega časa.
Mladinske center Oton predstavlja osrednjo strukturo za izvajanje procesov mladinskega dela, ki je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti.
Mladinsko organiziranje je zelo pomembno za mlade in družbo na splošno, saj pospešuje osebni in socialni razvoj mladih ter pomaga pri integriranju mladih v družbo in za vzpostavljanje družbeno odgovornega ravnanja.
Nazaj na seznam